Winkelwagen

Algemene voorwaarden Alle vermelde prijzen zijn in Euros en zijn inclusief BTW (19%). Prijswijzigingen, typefouten en 
vergissingen onder voorbehoud.
Onze offertes en aanbiedingen gelden gedurende de in de offerte (of aanbieding) aangegeven 
periode of zolang de bij de aanbieding  behorende voorraad strekt.
Door ons vermelde bedragen in samengestelde ( uit meerdere producten bestaande) 
aanbiedingen en/of offertes zijn niet van toepassing bij aanschaf van de producten afzonderlijk. 

Leveringstermijnen, verplichtingen, overmacht
Bike on Tour houdt zich aan de eventueel door ons gestelde levertijden, tenzij sprake is van 
overmacht van welke aard dan ook. Indien de levertijd ernstig wordt overschreden 
dient de klant Bike on Tour hiervoor schriftelijk in gebreke te stellen.
Daarbij dient Bike on Tour steeds een redelijke termijn te worden gegeven 
het probleem op te lossen.

Bike on Tour is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen aan de klant op te schorten 
of de overeenkomst ogenblikkelijk te ontbinden, indien: 
de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
of indien er goede gronden zijn aan te kunnen nemen dat de klant niet 
aan zijn verplichtingen zal kunnen of zal gaan voldoen. 
Door Bike on Tour in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten (producten, arbeid) 
dienen volledig door de klant te worden voldaan. 
Als door vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Bike on Tour kan worden 
verlangd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities 
zal nakomen, is Bike on Tour gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
 
Betaling en incassokosten 
Betaling dient steeds vooraf te geschieden, op de door Bike on Tour aangegeven wijze, 
in de valuta waarin is gefactureerd.   
Indien de klant in gebreke blijft mbt de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van 
rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd.  

Eigendomsvoorbehoud 
Alle door Bike on Tour in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom 
van Bike on Tour totdat de klant alle verplichtingen uit de met Bike on Tour gesloten 
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Derhalve dient de klant ervoor te zorgen dat de geleverde zaken, goed verzorgd en verzekerd, 
deugdelijk worden bewaard en dat Bike on Tour onvoorwaardelijk toegang heeft tot 
deze goederen en zich daarvan onverwijld weer in het bezit kan stellen.  

Garanties, onderzoek en reclames 
De door Bike on Tour te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen 
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en 
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland - of onder gelijksoortige omstandigheden - 
zijn bestemd. 
Bij gebruik buiten Nederland en/of in anderssoortige omstandigheden dient de klant vooraf 
zelf afdoende na te gaan of de door Bike on Tour geleverde producten 
daarvoor geschikt zijn en alle nodige maatregelen te treffen teneinde eventuele 
problemen van welke aard dan ook in die situaties te voorkomen. 
Bike on Tour is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen, van 
welke aard dan ook, van het gebruik van de door Bike on Tour geleverde producten.
De klant dient, bij ontvangst van producten, onmiddelijk zelf na te gaan of de zending 
volledig is en de producten aan de bijbehorende specificaties en/of gestelde eisen voldoen.
Indien dat niet het geval is dient de klant Bike on Tour daarvan onmiddellijk duidelijk 
schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat Bike on Tour de mogelijkheid wordt geboden 
hierop juist te reageren teneinde de problemen te onderzoeken en op te lossen. Hiertoe dient 
het product in kwestie onmiddellijk aan Bike on Tour te worden teruggestuurd.  

De door Bike on Tour verstrekte garantie betreft de fabrieksgarantie, tenzij anders vermeld.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, 
inclusief administratie-, verzend- en/of voorrijdkosten, aan de klant in rekening worden gebracht. 
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan, direct of indirect,
ten gevolge van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of onderhoud en/of het aanbrengen 
van wijzigingen op een onjuiste of niet bij het product passende wijze.
Bike on Tour is niet aansprakelijk voor de gevolgen van omstandigheden waarop zij geen 
invloed uit kan oefenen, zoals extremiteiten in weer, geweld, vekeer etc. 

Ook als de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting en afname van 
eventueel door hem bestelde andere producten niet op. 

Als een klant later een gebrek meldt, dan heeft de klant geen recht meer op herstel, 
vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden 
van het geval een langere termijn voortvloeit. 

Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen alle kosten daardoor 
ontstaan aan de zijde van Bike on Tour (zoals onderzoekkosten) voor rekening van de klant. 

Aansprakelijkheid 
Indien Bike on Tour aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 
hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
Bike on Tour is niet aansprakelijk voor schade, van welke dan aard ook, die is ontstaan 
doordat Bike on Tour is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens. 
Bike on Tour is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, 
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

-de eventueel gemaakte redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van Bike on Tour 
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Bike on Tour toegerekend 
kunnen worden; 

-de redelijke kosten, gemaakt met het doel schade te voorkomen of t beperken, 
voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking 
van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

Bike on Tour is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
verliezen, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige 
stagnatie. 
Deze beperking strekt niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 

Indien Bike on Tour aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid 
van Bike on Tour beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, beperkt tot dat 
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

De aansprakelijkheid van Bike on Tour is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der 
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet 
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bike on Tour. 


Verjaringstermijn 
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bike on Tour en de door 
Bike on Tour bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, bedraagt,
 in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, één jaar.


Risico-overgang 
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op 
het moment dat de goederen bij hem worden afgeleverd. 


Vrijwaring 
De klant vrijwaart Bike on Tour voor eventuele aanspraken van derden, die in verband 
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan 
anderen dan aan Bike on Tour toerekenbaar is. 
 
Toepasselijk recht en geschillen 
Bij alle geschillen tussen klant en Bike on Tour is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing, zelfs indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland 
uitvoering wordt gegeven of indien de klant daar woonachtig is.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

Partijen zullen dan pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in goed onderling overleg te beslechten. 


Vindplaats, wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag 
onder nummer 27314775. Op iedere overeenkomst gelden de voorwaarden zoals deze
op het moment van het afsluiten van de overeenkomst gedeponeerd waren bij de 
Kamer van Koophandel.